Podmínky služby

Podmínky služby Salmondo

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí následujícími obchodními podmínkami.

1. Definice

1.1 V těchto obchodních podmínkách:
1.1.1 „Provozovatel“ je společnost Salmondo CZ, s.r.o., IČ: 05588600, se sídlem Tábor 2333/8, 616 00 Brno, společnost je zapsána do obchodního rejstříku pod spisovou značkou C 96438 u Krajského soudu v Brně.
1.1.2 „Aplikace“ znamená webovou aplikaci s názvem Salmondo, mezi jejíž hlavní funkcionality patří řízení osobního rozvoje a kariérní diagnostika a která je dostupná z internetové adresy www.junior.salmondo.cz.
1.1.3 „VOP“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky služby Salmondo.
1.1.4 „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
1.1.5 „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
1.1.6 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci. Fyzická osoba může být Uživatelem pouze, je-li občanem České republiky starším 13 let.
1.1.7 „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
1.1.8 „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména a hesla Uživatele, kterou Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování či v nastavení Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace, případně která je Uživateli přiřazena do databáze Aplikace Provozovatelem a uživatel ji může v nastavení Aplikace měnit.

2a. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace při registraci uživatelem

2.1 Zobrazení tlačítka s názvem „REGISTROVAT SE“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
2.2 Kliknutí Uživatele na tlačítko „REGISTROVAT SE“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
2.3 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost ustanovení těchto VOP.

2b. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace při registraci Provozovatelem

2.1 Registrace uživatele může být provedena rovněž na žádost zájemce Provozovatelem (zejména v případě Uživatelských účtů pro zástupce škol).
2.2 Žádost o vytvoření Uživatelského účtu a poskytnutí nezbytných údajů ze strany zájemce je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany zájemce o Uživatelský účet.
2.3 Přijetí žádosti a údajů a provedení registrace Uživatelského účtu je přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
2.4 Po provedení registrace ze strany Provozovatele je Uživatelský účet neaktivní a Smlouva je účinná pouze v rozsahu vztahujícím se k vedení Uživatelského účtu v databázi (uložení Přihlašovacích údajů).
2.5 Uživatelský účet je plně aktivní po prvním přihlášení Uživatele, při kterém uživatel rovněž vyslovuje souhlas s těmito VOP. Pakliže nedojde k aktivaci účtu – přihlášení Uživatele a udělení souhlasu – do 1 roku od žádosti Uživatele, je Provozovatel oprávněn Uživatelský účet odstranit.

3. Užívání Aplikace

3.1 Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu, případně sjednaných zvlášť.
3.2 Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace, v cenové nabídce či sjednané zvlášť. Není-li u konkrétního způsobu použití (zejména u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.
3.3 V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
3.4 Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
3.5 Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.
3.6 Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
3.7 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací, se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
3.8 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
3.9 Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
3.10 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

4. Databáze

4.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejména pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
4.2 Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
4.3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5. Osobní údaje a cookies

5.1 Informace Provozovatele o zásadách ochrany a zpracování osobních údajů vč. užívání souborů cookies tvoří přílohu č. 1 těchto VOP a součást Smlouvy.

6. Odpovědnost za škodu

6.1 Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.
6.2 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele plynoucí ze Smlouvy, v souvislosti s plněním Smlouvy nebo z těchto VOP.

7. Změna VOP

7.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
7.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jednoho kalendářního měsíce, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
7.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.


8. Povinné informace pro spotřebitele

8.1 Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
8.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
8.2.1 adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
8.2.2 adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@salmondo.cz;
8.2.3 odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
8.2.4 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace či sjednán zvlášť;
8.2.5 Uživateli nevznikají náklady na dodání;
8.2.6 k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a webový prohlížeč;
8.2.7 Uživatel při koupi vyjadřuje výslovnou žádost, aby mu byla služba aktivována co nejdříve, tedy aby Poskytovatel začal s plněním před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy. Dle § 1837 písm. a) a l) nemá v případě služby a digitálního obsahu Uživatel právo na odstoupení od smlouvy.
8.2.8 ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;
8.2.9 údaje o uzavření Smlouvy včetně těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictví webových stránek Provozovatele z adresy uvedené v článku 1.1.2.
8.2.10 Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
8.2.11 opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontaktní adresa je uvedena v Aplikaci;
8.2.12 Provozovatel se řídí právními předpisy platnými v České republice; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
8.2.13 Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
8.2.14 předmětem Smlouvy není dodání zboží, na služby Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
8.2.15 Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
8.2.16 Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

9. Rozhodné právo

9.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

10. Účinnost

10.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 24. 5. 2018.